Hem och Skola för Lyceiparkens skola r.f.

HISTORIK

Föreningen Hem och Skola i Borgå r.f., gemensam för Borgå Lyceum och Strömborgska Läroverket, var verksam redan år 1971.

”Hem och Skola i Borgå rf är en förening för alla föräldrar, lärare och elever i de svenskspråkiga läroverken i staden. Dess mål är att arbeta för bättre kontakt och förståelse mellan dessa grupper.”

Föreningen Hem och Skola i Borgå r.f. upplöstes 31.12.1985.

Istället grundades

1) Hem och Skola i Borgå landskommun rf

2) Hem och Skola för Lyceiparkens högstadieskola rf

3) Hem och Skola vid Strömborgska högstadiet i Borgå rf

4) Föreningen Hem och Skola i Borgå stads lågstadieskolor rf (Näse, Vårberga, Kvarnbacken)

Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf. (registernummer 146.609) har grundats 15.4.1986. Stiftelseurkunden inlämnades till magistraten i Borgå 9.5.1986. Föreningen har antecknats i Patent- och registerstyrelsens register 16.1.1987. Föreningen har således varit verksam i drygt 30 år. Föreningen inledde sin verksamhet under namnet Hem och Skola för Lyceiparkens högstadieskola och Skepparegatans skola rf. År 2004 ändrades namnet till Hem och skola för Lyceiparkens och Skepparegatans skola rf, och år 2007 ändrades namnet till Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf. Ändring av stadgarna har registrerats 21.6.2007.

 

Händelser i föreningens historia:

Läsåret 1978-79 Invigningsfest i Lyceiparkens högstadieskola

7.11.1986   Fest för föräldrar och lärare på skolan. I festen deltog cirka 70 personer.

20.11.1987 Fest för föräldrar och lärare på skolan, ”Hjalmars lillahjul”. I festen deltog cirka 60 personer

12.1.1988   Föreningens styrelse kontaktade skolans direktion pga ordningsstörningar under vissa lektioner. Basen för skrivelsen utgjordes av en bred föräldraopinion.

23.8.1988   På styrelsemötet diskuterades bristen på behöriga lärare i Lypa

29.9.1988   På styrelsemötet noterades att ett par av styrelsens medlemmar deltagit i ett möte med HoS-representanter för Ströhö och stadens lågstadieskolor angående den aktuella lärarbristen i Borgå.

12.10.1988 Ordförande var närvarande vid en paneldiskussion i Borgå gymnasium, där bl.a. representanter från länsstyrelsen, biträdande skoldirektören, de lokala HoS-föreningarnas representanter, elever och föräldrar varit närvarande. Temat var lärarbristen och vikarierna.

12.11.1988 Utbytesmarknad i skolans matsal. Intresset för evenemanget var rätt lamt. Den allmänna åsikten till den dåliga uppslutningen ansågs bero på eventuellt felaktigt val av försäljningsplats eller brister i informationen.

18.11.1988 Föräldrafest i skolan med cirka 40 deltagare.

6.4.1989     Diskussionskväll under ledning av pedagogen Siw Teir med temat ”arbetsglädje i skolan”. Närvarande var ca 80 personer.

20.5.1989   På styrelsemötet diskuterades tobaksrökningens vara eller inte vara under skoltid. Framfördes åsikter om totalförbud mot rökning under skoltid eller alternativt rökning under kontrollerade förhållanden så att inte de till skolan angränsande kvarterens trottoarer skulle nedsmutsas.

11.11.1989 Föräldrafest. Uppslutningen rätt så liten, ca 35 deltagare, trots att man denna gång hade valt lördagen istället för fredagen som festdag.

2.4.1990     Emedan föreningens ekonomi p.g.a. alltför frikostiga bidrag främst åt Naturvetarklubben och för lägerskolorna var ansträngd beslöt styrelsen uppta i Sparbanken i Borgå en kredit lydande på 2000,- mk antingen i form av direkt kreditlimit fogad till föreningens konto eller såsom checkräkning med kredit.

10.11.1990 En föräldrafest hade planerats till denna lördag, men den inhiberades på grund av alltför litet deltagarunderlag. I ett senare skede tog man ställning till festernas fortsatta öde eller nya attraktivare alternativ.

29.11.1990 Styrelsen beslöt att föreningens checkräkning med kredit i Sparbanken i Borgå Torghörnets kontor skulle avslutas då föreningens ekonomiska situation betydligt hade förbättrats

24.4.1991   Salladskväll för lärare och föräldrar

9.4.1992     På styrelsemötet berättade elevobservatören att den i skolan länge pågående mobbningen av speciellt sjundeklassisterna hade minskat lite

30.9.1992   På årsmötet diskuterades föreningens vara eller inte vara på grund av medlemmarnas avtagande intresse för föreningens verksamhet

25.11.1997 Klassombudsträff på Café Cabriole med Mona Ehrström-Tegengren från Hem och Skola i Helsingfors

6.4. 1998    Skrivelse till Stadsstyrelsen angående lärarpermitteringarna

17.4.1998   Föräldragala på Sjötorp på Kråkö med servering och dans

25.5.1998   Stormöte för låg och högstadieelevers föräldrar, stadens beslutsfattare samt övriga intresserade i Lyceiparkens högstadieskolas auditorium gällande bl.a. eventuella lärarpermitteringar år 1999 och den nya skollagen

20.11.1998 Kvällsfest för föräldrar och lärare. Nuvarande och före detta Lypa-elever bjöd på program

18.2.1999   Hem och Skola-föreningen hjälpte till vid övervakningen av Lypas och Ströhös gemensamma vändagsdisco

11.5.1999   Kvällssits för blivande 7:ors föräldrar. Skolans elever bjöd på program.

20.11.1999 Kvällsfest för föräldrar och lärare. Lypa-elever bjöd på program under ledning av musiklärare Bodil Liljeberg.

8.12.1999   ”Har det stökiga barnet plats i en normal skolklass”. Föräldrar och lärare inbjöds till en föreläsning angående detta tema. Ole Gustafsson, rektor och speciallärare i Vindängens lågstadieskola i Esbo föreläste.

16.3.2000   Temakväll i Lyceiparkens högstadium kring ämnet DROGER

10.5.2000   Kvällssits för blivande sjuors föräldrar

25.10.2000 Föreningen Hem och Skola för Lypa och Skeppis ordnade infotillfälle angående gängbråken

24.11.2000 Kvällsfest för föräldrar och lärare. Lypa-elever samt Lypas musiklärare Bodil Liljeberg bjöd på program

1.2.2001     Styrelsen behandlade bl.a. följande ärenden: elevskåp bör påtänkas  i framtiden, utrymmen för elevernas sportutrustning bör tillhandahållas

22.3.2001   Hem och Skola för Lypa beslöt skicka en skrivelse till utbildningsnämndens svenska avdelning, där man uttryckte sin bestörtning och oro över att Borgå saknar skolpsykolog under tiden 23.3.2001-13.8.2001.

25.4.2001   Elever och föräldrar erbjöds teaterbesök till Svenska Teatern och Sagan om Ringen. Föreställningen började kl 13 och 50 biljetter reserverades. Hem och Skola betalade hyrd buss.

15.5.2001   Föräldrakväll för blivande 7:ors föräldrar, där föreningens verksamhet presenterades

15.10.2001 Skrivelse till Hälsovårdsnämnden angående en kiosks olagliga försäljning av tobak till skolans minderåriga elever. Initiativet togs från föräldrahåll och styrelsen var ombedd att underteckna skriften.

15.10.2001 Ett ärende angående startandet av en ny Hem och Skola förening i Borgå Gymnasium diskuterades på styrelsemötet, men bordlades i väntan på en tydligare framställning

9.11.2001   Höstfest för skolans personal och föräldrar

19.11.2001 Nina Björkman-Nystén redogjorde för tanken rörande öppnandet av en Hem och Skola-avdelning vid Borgå Gymnasium. Mötet ställde sig i princip positivt till att grunda en underavdelning i Bogy. Styrelsen för Ströhös HoS inbjuds till Lypa i januari för gemensam diskussion kring ärendet.

17.1.2002   Gemensamt HoS-styrelsemöte för Lypa och Ströhö.Frågan om att starta en HoS-förening i Borgå Gymnasium togs upp. Styrelsen beslöt att starta en separat HoS-avdelning i gymnasiet och tillsatte en arbetsgrupp. Beslöts att Nina Björkman-Nystén presenterar ärendet i gymnasiet och sonderar intresset där. Därefter inleds de formella procedurerna och stadens lokaltidning kontaktas.

6.2.2002     Ordförande redogjorde för fortsättningen på processen kring öppnandet av HoS-förening vid Bogy. Skolans rektor och lärare är vidtalade och ställer sig positiva till tanken. Arbetsgruppen sammanträder må 11.2.2002. Eventuell kaféverksamhet vid Lypa för Lypas elever diskuterades.

11.4.2002   Lärarrepresentanten redogör på styrelsemötet för språkbråket i Lypa. Beslöts att styrelsen följer med händelsernas utveckling och tar ställning till eventuella åtgärder vid följande möte.

18.4.2002   Styrelsen har kontaktats angående elevtrakasserier i en klass och är ombedd att ta reda på hur ärendet har gått vidare och uppföljts av kurator och psykolog.

8.11.2002   Höstfest. För att locka flere lärare föreslogs att lärare inbjudes som icke-betalande gäster, förslaget vann understöd.

22.10.2002 Skrivelse till ordförande för stadsfullmäktige samt till övriga gruppordförande i Borgå angående den eventuella uppskjutningen av Lyceiparkens tillbygge

13.10.2003 Beslöts att inte ordna någon höstfest på grund av praktiska utrymmessvårigheter i anslutning till Lypas renovering och tillbygge

10.11.2003 Försök till nya former för klassombudsverksamheten diskuterades, efter ett ganska magert deltagande i höstens klassombudsträff (4st)

17.11.2003 Föreningen ordnade tillsammans med elevvårdspersonal ett tillfälle under rubriken ”Vi mobbar int” i Lypas auditorium. Micaela Romantschuk-Pietilä höll ett anförande, därefter diskussioner i smågrupper (klassvis med lärare)

19.1.2004      På styrelsemötet konstaterades att Öppet-hus som fastställdes till en septemberlördag utgår på grund av stadens förbud att ordna skoldagar under lördag.

18.3.2004   Ordförande redogjorde för nätverkssamarbetet mellan polisen, ungdomsverket, socialmyndigheterna och högstadierna. Planerna gick ut på att föräldrar skulle patrullera på stan några veckoslut i maj. De finska och svenska högstadierna deltar med var sin jourdag. Föräldraombuden i Lypa dejourerar på stan fredag 15.5 kl. 21-23.

24.8.2004   Styrelsen gick på en guidad rundtur i den nya skolan i samband med sitt möte.

5.10.2004   Årsmötet inleddes av Nina Björkman-Nystén, som bl.a. varit ordförande för hela Hem och skola-organisationen i Svenskfinland. Hon talade kring temat ”Betydelsen av föräldrars närvaro för sina barn i högstadiet”.

29.10.2004 Traditionell höstfest

30.11.2004 På styrelsemötet beslöts att enskilda klasser ombedes sätta sina gemensamma begivenheter till pappers och t.ex. via klassföreståndare eller klassombud föra informationen vidare till styrelsen. Detta för att delge tips till andra klasser.

7.4.2005     Föreningens egen hemsida under arbete

11.11.2005 Höstfest

30.11.2005 Föreningen stod som arrangör för pjäsen ”Hud mot hud” som visades för allmänheten i Lypas auditorium, elever uppförde pjäsen. Ungdomspolisen kontaktades för närvaro och eventuella muntliga synpunkter efter pjäsen.

3.5.2006     En skrivelse skickades till kostservicechefen angående situationen i bespisningsköket. Maten räcker inte alltid till. Den har tagit slut för tidigt ca en gång i veckan under den senaste tiden.

9.10.2006   Föreningens stadgar ändras så att föreningens namn ändras till Hem och Skola för Lyceiparkens skola

31.10.2006 Hem och Skola uppvaktade rektor Eivor Karlsson på hennes officiella avskedsfest

24.11.2006 Höstfest, 95 anmälda, 87 betalda gäster

25.4.2007   HoS-föreningarna i Ströhö och Lypa ordnade en gemensam temakväll kring temat ”Sunda värderingar” med Kaj-Mikael Wredlund som ledare. Sabine Holst från ungdomspolisen fanns på plats

9.11.2007   Höstfest

14.11.2008 Höstfest med 90 deltagare

10.2.2010   HoS deltog i arrangemanget av ”Allsång på Lypa” i anslutning till skolans 30-års jubileum. Målgrupp föräldrar och tidigare elever i Lypa.

20.11.2009 Höstfest

19.11.2010 Höstfest med temat skärgård med allsång. 63 anmälda gäster.

13.4.2011   Temakväll kring droger med Kaj-Mikael Wredlund som föreläsare samt representanter för missbrukarcentralen, polisen och ungdomsväsendet på plats

3.6.2011     Lypa rockar på Hasselholmen. Cirka 60 personer deltog.

6.10.2011   Skolan har problem med vattenskador

18.11.2011 Höstfest med temat halloween. Festen gick på minus.

2.3.2012     Tutorernas filmkväll. Filmvisning i jompasalen hela natten för lypaelever och föräldrar. Filmkvällen lyckad, ca 55 elever såg tre filmer. Bra stämning, inga större ordningsproblem.

1.6.2012     Lypa rockar på Hasselholmen med The Onetimers och Spitfires. Avslutningsjippot samlade ca 60 elever men endast omkring 15 föräldrar.

9.11.2012   Höstfest, cirka 60 personer deltog, 50 st uppträdande elever.

22.3.2013   Filmkväll i skolan tillsammans med tutorerna, 65 elever deltog. HoS styrelse och några lärare fungerade som ordningsvakter. Kvällen var mycket lyckad. Tillställningen förlöpte mycket lugnt och avslutades inom utsatt tid.

30.5.2013   Lypa rockar på Hasselholmen ordnades för tredje gången för skolans elever med familj. Orkestrarna Onetimers och Spitfires stod för musiken. Det varma sommarvädret lockade många elever att simma.

1.11.2013   Höstfest, drygt 30 personer deltog.

21.3.2014   Filmkväll. Det ursprungliga datumet för filmkvällen vara 14.3, men den gick inte att genomföra nämnda kväll på grund av tekniska fel

24.3.2014   Föreläsningskväll med Cristoph Treier, coach och mental tränare, ”Bakom kulisserna i motorsporten” – om betydelsen av självförtroende och självkänsla, tillställningen samlade cirka 60 personer

28.5.2014   Lypa rockar på Hasselholmen med One Timer måste inhiberas på grund av uruselt väder

27.8.2014   Skolan renoveras pga luftproblem. Baracker har tagits i användning.

4.12.2015   F öräldraföreningar i Borgå rf har understödd av utbildningsledningen under vintern gjort trygghetskartläggningar av skolvägen. Lypa är i turen.

18.3.2015   Diskuterades lärarläget i Lypa

27.5.2015   Lypa rockar på Hasselholmen med Victor’s Secret

 

Ordföranden för Föreningen Hem och Skola i Borgå r.f.:

1971-72: Christina Eklöf

1972-73: Christina Ringbom

1973-74: Björn Munsterhjelm

1974-75: Carl-Johan Karlsson

1975-76: Carl-Johan Karlsson

1976-77:

1977-78: Carl-Johan Karlsson

1978-79: Margareta Pietikäinen

1979-80: Margareta Pietikäinen (första viceordförande Thorwald Lindberg)

1980-81:

1981-82:

1982-83:                                                                                       

1983-84:

1984-85: Inga-Lill Ray

 

Ordföranden för Hem och Skola för Lyceiparkens skola r.f.:

15.4.1986 - 31.7.1987 Keijo Vehniäinen

1.8.1987 – 31.7.1988  Stig Roselius

1.8.1988 – 31.7.1989  Stig Roselius

1.8.1989 – 31.7.1990  Stig Roselius

1.8.1990 – 31.7.1991  Stig Roselius

1991-1992 Stig Roselius (avgick under perioden), viceordförande Keijo Vehniäinen

1992-1993 Ralf Hollmen

1993-1994 Tapani Henkola

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998 Dorrit Östergård

1998-1999 Nina Björkman-Nystén

1999-2000 Nina Björkman-Nystén

2000-2001 Tuija Öberg

2001-2002 Tuija Öberg

2002-2003 Tuija Öberg

2003-2004 Tuija Öberg

2004-2005 Tuija Öberg

2005-2006 Tuija Öberg

2006-2007 Tuija Öberg

2007-2008 Tuija Öberg

2008-2009 Tuija Öberg

2009-2010 Lars-Johan Nyholm

2010-2011 Lars-Johan Nyholm

2011-2012 Johan Graeffe

2012-2013 Christel Toivo

2013-2014 Christel Toivo

2014-2015 Christel Toivo

2015-2016 Birgitta Berg-Andersson

2016-2017 Marika Kangaskolkka

 

30.3.2017 / Birgitta Berg-Andersson